ČO TREBA VEDIEŤ

Už tridsať rokov žijeme v demokratickej spoločnosti. Demokracia nie je dokonalé spoločenské zriadenie, také však existujú len v utópii. Demokracia nefunguje sama od seba, do chodu ju uvádzajú demokraticky zmýšľajúci a demokraticky konajúci ľudia – občania a občianky demokratického štátu. Čím je takýchto demokraticky zmýšľajúcich a konajúcich občanov a občianok viac, tým je demokracia dokonalejšia.

Človek sa však demokratom nerodí – demokratom sa stáva. V procese vzdelávania nadobúda vedomosti a zručnosti, ktoré sú dôležité pre demokratické zmýšľanie a v procese výchovy nadobúda potrebné postoje a stotožňuje sa s hodnotami, ktoré sú určujúce pre demokratické konanie. Jedným zo základných výdobytkov demokracie sú slobodné voľby. Každý má možnosť sa volieb zúčastniť a tým ovplyvniť chod vecí verejných. To však zároveň znamená, že má zaň aj primeranú zodpovednosť, ktorej si musí dostáť. Je ilúziou si myslieť, že bez zásadnej reformy vzdelávacieho systému je demokracia dlhodobo udržateľná.

Čo treba vedieť, aby sa stal človek demokratom?

Mal by mať zodpovedajúce vedomosti o fungovaní štátu, o fungovaní demokratických orgánov a inštitúcií, mal by poznať pravidlá právneho štátu a ľudskoprávne princípy. Mal by byť primerane zorientovaný v histórii, geografii a iných spoločenskovedných oblastiach, aby bol schopný kriticky porovnávať a analyzovať a rozpoznať výhody liberálnej demokracie oproti iným politickým režimom, ktoré u nás v nedávnej histórii vládli, alebo ktoré existujú inde v Európe či vo svete. Mal by disponovať kompetenciami rozvíjajúcimi demokratickú kultúru, o ktorých sme písali vyššie.

Dnešní mladí ľudia sa už narodili v demokracii, a tak nemajú inú možnosť porovnávať, len prostredníctvom učenia, či už je to teoretické vzdelávanie, alebo zážitkové učenie prostredníctvom rozhovorov so staršími ľuďmi. Každý človek by mal mať základnú vedomosť o fungovaní tých medzinárodných organizácií a inštitúcií, v ktorých má Slovenská republika členstvo – týka sa to najmä Organizácie Spojených národov, Európskej únie a Rady Európy.