Nina Holičková

Volám sa Nina Holičková, mám 23 rokov a v súčasnosti som študentkou magisterského programu Public Governance – Public Administration, Economics and Law na Tilburg Law School v rámci univerzity v holandskom Tilburgu.

Môj záujem o humanitné disciplíny odštartovala súťaž EUSTORY a následne Stredoškolská odborná činnosť. K spoločenským vedám som sa dostala hlavne prostredníctvom esejistických súťaží ako Študentská esej Konzervatívneho inštitútu, Sofia, a SNSĽP. Súčasťou školy demokracie som sa stala vďaka mojim aktivitám v neziskovej organizácii LEAF.

Vo vzťahu k demokracii a politickým zriadeniam ma najviac zaujíma súčasná kríza demokracie a jej súvis so spoločenským a politickým vývojom v postkomunistickom priestore za posledných 30 rokov. Rovnako ma fascinuje politická filozofia a vplyv socio-ekonomickej nerovnosti na kvalitu demokracie v širšom geografickom kontexte Európy a USA. Bakalársky titul som získala s vyznamenaním prvého stupňa (tzv. First Class Honours) v dvoj-odbore Central and East European Studies & Politics na University of Glasgow v Škótsku.

Na škótskom univerzitnom systéme sa mi hneď po nástupe zapáčila veľká voľnosť vo výbere predmetov, ktorá dovoľovala študentom vyskladať si odbor takpovediac na mieru. Táto flexibilnosť mi rovnako umožnila po prvom ročníku zmeniť odbor z pôvodného History and Politics na mne bližšie Stredo- a východoeurópske štúdiá. Bakalárske štúdium v Škótsku na rozdiel od Anglicka a kontinentálnej Európy trvá až štyri roky, čo ja považujem za výhodu. Rok navyše študentom umožňuje skutočne sa ponoriť do svojho zvoleného odboru. Počas posledných dvoch rokov si študenti sami vyberajú konkrétne predmety, prostredníctvom ktorých sa špecializujú na určitú užšiu oblasť, alebo naopak dokážu získať širší advanced prehľad o rôznych témach v ich odbore.

Vďaka tomuto systému som počas prvých dvoch rokov nadobudla solídny teoretický základ naprieč spoločensko-vednými a humanitnými disciplínami vrátane politológie a medzinárodných vzťahov, sociológie a histórie, spolu s voliteľnými predmetmi ako biznis a manažment a východoázijské náboženstvá. V treťom a štvrtom ročníku som sa venovala svojim najväčším vášňam – súčasnej stredo- a východoeurópskej geopolitike a spoločnosti, spolu s politickou filozofiou a európskymi štúdiami.

Tento široký záber a zároveň špecializácia na dve-tri oblasti mi dovolili vybrať si rovnako multidisciplinárne zameraný magisterský program v Holandsku. Holandsko je oproti Škótsku jednoznačne viac prakticky orientované; aj programy na tzv. Výskumných univerzitách nie sú jednostranne teoreticky zamerané, ale kombinujú teóriu s rovnakou dávkou praxe. Zároveň dbajú väčší dôraz na kvantitatívne a štatistické zručnosti, čo bola po výrazne kvalitatívne zameranom anglosaskom bakalárskom programe vítaná zmena. Môj program sa skladá z troch komponentov – Verejná správa, Ekonómia a Právo. Predmety sú koncipované tak, aby vychovali všestranných absolventov pre akúkoľvek oblasť verejnej správy. Ja osobne sa zameriavam na Health, Wellbeing and Education, a vo svojom magisterskom výskume sa plánujem venovať problematike závislostí.

V lete 2018 som absolvovala trojmesačnú stáž na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity, kde som mala prvú možnosť prepojiť univerzitné vzdelanie a skúsenosti s praktickou prácou. V lete 2019 som bola stážistkou v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a v Kancelárii pre vládne a európske záležitosti US. Steel Košice.