AINova

AINova je inštitúcia celoživotného vzdelávania, ktorá sa už 20 rokov sústreďuje na rozvoj ľudských zdrojov a prípravu odborníkov s cieľom napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a naplniť očakávania, ktoré sú spojené s členstvom Slovenska v Európskej únii.
Posilňujeme kapacity členov občianskej spoločnosti, najmä mládeže, pre aktívnu účasť na správe vecí verejných v SR a v EÚ prostredníctvom výchovy a vzdelávania.

Zvyšujeme povedomie o európskom a národnom kultúrnom dedičstve a hodnote kultúrnej diverzity ako základného predpokladu pre sociálnu súdržnosť. Prispievame k formovaniu právneho štátu pomocou tvorby moderných a efektívnych verejných politík a ich uplatňovaní v praxi, zvyšujeme pripravenosť spoločnosti na globálne výzvy zlepšovaním prierezových schopností a zručností.

Pomáhame presadzovať priority Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na Slovensku. Prispievame k udržateľnému rozvoju malokarpatskej oblasti, v ktorej sídli naša vzdelávacia inštitúcia AINova.

Kontakt:
Lucia Gembešová
ainova@ainova.sk
+421 2 44970 453
www.ainova.sk

späť