Možnosť voľby

Možnosť voľby je feministická organizácia, ktorá 20 rokov pracuje v oblasti ochrany a podpory ľudských práv žien a rodovej rovnosti. Zameriavame sa najmä na reprodukčné práva, primárnu prevenciu násilia páchaného na ženách a uplatňovanie rodového hľadiska vo verejných politikách.

Presvedčenie, že politické procesy je možné meniť sa stalo východiskom našej občianskej angažovanosti. Poukazujeme na necitlivosť verejných politík a nedostatočné napĺňanie ľudských práv žien v našej krajine a prinášame návrhy na zmenu.

To, čo sme sa naučili si nenechávame pre seba. S cieľom aktivizovať čo najviac ľudí k podpore ľudských práv organizujeme semináre, okrúhle stoly a najmä zážitkové rodové tréningy. Sme organizáciou s najväčšími skúsenosťami z realizácie rodového vzdelávania dospelých v SR.
Veríme konceptu nulovej tolerancie k násiliu na ženách, solidarity a rovnosti. A snažíme sa, aby ich podporovalo čo najviac ľudí. Preto organizujeme a spoluorganizujeme kampane pre širokú vernosť.

Kontakt:
Adriana Mesochoritisová
adriana@moznostvolby.sk
+421 911 550 195
www.moznostvolby.sk
facebook.com/MoznostVolby
facebook.com/istanbulsky.dohovor

späť