OLYMPOS

OLYMPOS je o. z., ktorého ciele nadväzujú na aktivity spojené s procesmi politickej transformácie SR v 90-tych rokoch 20. storočia. Zameriavajú sa na poznanie, prehlbovanie a obranu demokracie. Základnými aktivitami združenia sú analytické, teoretické, vzdelávacie, tréningové, osvetové, metodické, konzultačné, publikačné, projektové, manažérske, organizačné a iné činnosti v oblasti demokracie v jej vnútroštátnom, európskom a globálnom rozmere.

„Vlajkovou loďou“ OLYMPOS je Olympiáda ľudských práv, 25-ročný projekt kontinuálnej učiteľskej a žiackej prípravy v oblasti demokratického občianstva a ľudských práv. OĽP má rozvinuté a funkčné školské, krajské štruktúry a celoštátnu komisiu. Spolupracuje s akadémiou, mimovládnou sférou, domácimi a zahraničnými organizáciami, štátnou správou. S OĽP sú spojené: Alumni klub absolventiek a absolventov a nezávislá učiteľská platforma TEUS, zameraná na propagáciu a rozvoj európskych tém vo vzdelávacom systéme SR.

Kontakt:
Dagmar Horná
dagmar.horna@gmail.com
+421 2 915 714 786
www.olp.sk

späť