KLUB UČITEĽOV A UČITELIEK

Od politickej zmeny v Novembri 89 uplynuli viac než tri dekády. Žijeme v politickom zriadení, ktoré sa nazýva demokracia. Dejiny aj súčasnosť poskytujú nemálo dôkazov, že je jediným zriadením, ktoré sa usiluje poznať svoju podstatu a nastavovať si zrkadlo. Aj vďaka tomu „sama o sebe vie“, že je síce jedinečná, ale aj preto krehká.

Demokracia podporuje a umožňuje poznanie, vrátane sebapoznania. Ako v každom povolaní, každej vede, aj vec demokracie potrebuje tých, ktorí chcú vedieť a vedia. A nielen to. Potrebuje takých, ktorí vedia a konajú. „Byť slušný nestačí“, ako presne vyjadril prof. Miroslav Kusý.

Učiteľky a učitelia zohrávajú v príprave na demokraciu zásadnú úlohu. Nielen preto, že vyučujú občiansku náuku, etiku, spoločensko-vedné semináre alebo iné vyučovacie predmety, zapájajú sa do príbuzných projektov a súťaží. Bezprostredne môžu tvoriť a sprostredkúvať kultúru demokracie v každodennom osobnom, profesionálnom, školskom živote. Neraz sú pre študujúcich odrazovými mostíkmi formovania osobnostného, životného, spoločenského postoja a kréda študujúcich. Majú šancu spoluformovať občiansku spoločnosť. Na druhej strane, neraz musia čeliť rôznosti charakterov, názorov a postojov (vrátane antidemokratických), byť ich moderujúcim, diskutujúcim, poradným pilierom.

Školy sú úžasné miesta hľadania a formovania. Aj preto na ne vyspelé spoločenstvá vzhliadajú ako na dielne, laboratóriá, tréningové polia demokracie. Demokratická škola formou, obsahom, procesmi, môže vykonať neoceniteľnú prácu. Realizuje jedno z ľudských práv, právo na vzdelanie, právo na kvalitné vzdelanie, a to aj pokiaľ ide o demokraciu, demokratické princípy, hodnoty, kultúru a inštitúcie. Ide o zodpovedné poslanie, ku ktorému sú potrebné kompetencie. So zásadným modelom nadobúdania kompetencií v záujme kultivovania demokracie prišla Rada Európy. Pozývame Vás k jeho posúdeniu, poznaniu a uplatňovaniu.

Panie učiteľky a páni učitelia, pozývame Vás do Klubu a ponúkame materiály k výučbe ľudskoprávnych tém a tém spojených s Európskou úniou! Ako tieto témy súvisia? Sme predsa súčasťou demokratického európskeho sveta, v ktorom sú demokracia a európsky úniový priestor spojené ideami, hodnotami, princípmi, kultúrami.