VIAC O EURÓPSKEJ ÚNII

Príručka pre učiteľov bola pripravená a dokončená v gescii Európskeho parlamentu v roku 2017. Tento vzdelávací nástroj o európskej parlamentnej demokracii a hodnotách európskeho občianstva je určený študentkám a študentom gymnázií a stredných odborných škôl vo veku od 14 do 18 rokov, ale určite zaujme aj dospelých poslucháčov. Nájdete tu obsahovo aj vizuálne kvalitne spracovanú príručku pre učiteľov (v prílohách sa nachádzajú všetky hracie karty a pracovné listy na prácu v skupinách), pracovný zošit pre žiakov (so všetkými individuálnymi pracovnými listami), 3 prezentácie v aplikácii Prezi, on-line kvíz a nástroj pre hlasovanie on-line.

Táto webová stránka je súčasťou oficiálnych webových stránok Európskej únie. Jedná sa o výber heslovite spracovaných základných údajov, ktoré umožňujú v krátkom čase získať prehľad – o vzniku a rozširovaní EÚ, aké sú ciele a hodnoty tohto zoskupenia štátov, skratkovite o postavení EÚ vo svete, čo je Schengenský priestor, niečo o jazykoch a peniazoch, ktoré používajú členské štáty, a tiež ako EÚ funguje, ktoré sú jej kľúčové inštitúcie, na záver zmienka o symboloch EÚ (zástava, hymna, motto).

Rozsiahle učebné materiály, hry a mnohé ďalšie informačné zdroje o Európskej únii a jej činnostiach pre učiteľov, deti a mládež, prezentované priamo na oficiálnej stránke Európskej únie. Informácie sú graficky rozdelené podľa ich zamerania a podľa veku poslucháčov, pre ktorých sú určené.

Ako dobre poznáte EÚ? Otestujte svoje vedomosti v kvíze, ktorý ponúka 12 všeobecných otázok pre začiatočníkov a 12 rovnako široko koncipovaných otázok pre pokročilých.

Zaujímavých 7 kvízových otázok, ktoré sa týkajú ľudských práv v kontexte s EÚ. K odpovediam sú priložené aj stručné vysvetlenia, prípadne cez linky doplnené ďalšie informácie.

Cieľom interaktívnej hry je rozvíjať historickú gramotnosť žiakov a žiačok. Zážitkovým vzdelávaním im priblížiť pojem „komunistická moc“, prezentovať hodnoty EÚ – mier, slobodu, demokraciu, právny štát, ľudské práva. Prispieť k pochopeniu významu štyroch slobôd vnútorného trhu pre náš každodenný život. Hra je určená pre žiakov a žiačky stredných škôl, ale i posledných ročníkov na základnej škole. Obsah tematicky obohatí hodiny občianskej náuky, etickej výchovy, dejepisu, ale i geografie.