VIAC O KLUBE

Projekt Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (ďalej „AmbEDK“) zúročil v rokoch 2018 – 2020 výbornú teóriu a prax. Teoreticky stavia na Referenčnom rámci kompetencií pre demokratickú kultúru Rady Európy (2018).

Leitmotív tohto nástroja bol odvodený z dlhodobého sledovania a poznania moderných demokracií, združených v najstaršej európskej politickej organizácii.
– z „genetického kódu“ demokracií vyplýva, že nemôžu existovať bez demokratických inštitúcií a zákonov;
– demokratické inštitúcie a zákony nemôžu správne fungovať, pokiaľ sa nezakladajú na kultúre demokracie, demokratických hodnotách, postojoch a praktikách;
– nadobúdanie týchto kompetencií sa uskutočňuje v procese vzdelávania a školy v ňom hrajú kľúčovú rolu.

Všetky aktivity projektu AmbEDK tvorili matricu, v ktorej sa rôznymi formami napĺňal projektový zmysel a zámer, prispieť k lepšej pripravenosti stredných škôl (mladých ľudí a ich vyučujúcich) ku kultúre demokracie v špecifických podmienkach Slovenskej republiky.

Vďaka teoretickým, praktickým, organizačným skúsenostiam s dlhodobým projektom Olympiáda ľudských práv (ďalej „OĽP“, od r. 1996 a ďalej), mladším projektom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS, 2016 – 2019) a ďalšími aktivitami bolo expertnej zložke projektu známe, že stredné školy v SR sa odlišujú úrovňou pripravenosti na sprostredkúvanie kompetencií pre kultúru demokracie. Potvrdili to aj vybrané správy Štátnej školskej inšpekcie (ďalej „ŠŠI) z ostatných rokov a rôzne prieskumy. Tento stav vyplýva z radu príčin. Okrem toho, že centrálne školské autority dosiaľ (napriek viacerým formálnym záväzkom) nevenovali adekvátnu pozornosť komplexnému formátovaniu škôl ako „škôl demokracie“ rs. „laboratórií demokracie“ alebo „tréningových polí demokracie“ v línii kľúčových programov a nástrojov OSN/UNESCO, Rady Európy, Európskej únie ale aj vlastných vnútroštátnych normatívov, rolu hrajú aj rozmanité regionálne, lokálne a vnútorné príčiny nerovnomernej a nedostatočnej pripravenosti stredných škôl.

V uvedených projektoch OĽP a EPAS sme pracovali rs. pracujeme s množstvom učiteľských osobností, ktoré predstavujú celé skúsenostné spektrum (od tých, ktoré môžu multiplikovať svoje zručnosti a skúsenosti – pedagogické majstrovstvo, cez tie, ktoré sú na dobrej ceste až po tie, ktoré vyjadrili odhodlanie prevziať žezlo od starších alebo prosto, učiť sa). Učiteľské osobnosti nemohli chýbať ani na aktivitách Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry.

Na pôde OĽP vzniklo v r. 2015 neformálne učiteľské združenie TEUS (Teachers for EU at Schools), aby sieťovalo kolegov a kolegyne stredných škôl, ktorým záleží na pripravenosti svojich žiačok a žiakov na život v európskych integračných a kultúrnych rámcoch. Aktivity
projektu AmbEDK sme pripravoval tak, aby sa na ich pôde rodil širší Klub učiteliek a učiteľov európskej demokratickej kultúry

Informačné aktivity projektu Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry s učiteľskou účasťou (2018 – 2020)

– Krajské vedecké čajovne (16 špecializovaných podujatí, v dvoch sériách, v 8 krajoch SR, v období november 2018 až november 2019);
– Výročné stretnutie Alumni Olympiády ľudských práv (28. – 29.6.2019), v rámci ľudskoprávnej dimenzie/subplatformy;
– Stretnutia alumni programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (2 stretnutia alumni EPAS, jedno v septembri 2019 v Prešove a druhé v novembri 2019 v Bratislave), v rámci európskej dimenzie/subplatformy;
– Stretnutie Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. Mládež a európske hodnoty. Demokratická škola – škola demokracie. Simulované zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (3. – 5.7.2020) v rámci strešnej platformy AmbEDK.

Výskumné aktivity projektu AmbEDK sa tiež týkali učiteliek a učiteľov. Hoci objektom skúmania boli ich žiačky a žiaci, môžu výskumné výsledky využiť pri diskusiách na vybraných hodinách Občianskej náuky, Spoločensko-vedných seminárov, pri plánovaní projektových aktivít.

– Priamo na krajských vedeckých čajovniach (2018 – 2019) sme v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (ďalej „SÚ SAV“) testovali vybranú batériu otázok prestížneho Európskeho výskumu hodnôt medzi zúčastnenými žiačkami a žiakmi stredných škôl. Dotazníkový prieskum Mladí ľudia a európske hodnotysme realizovali nad rámec aktivít projektu AmbEDK. Zúčastnilo sa ho dovedna 1246 stredoškolských žiačok a žiakov.
– Uskutočnil sa Prieskum hodnotovej orientácie stredoškolskej mládeže(máj – november 2019) prostredníctvom rozhovorov s 134 žiačkami a žiakmi v 11 malých fokusových skupinách.
– Dlhodobo získavané a triedené dáta Olympiády ľudských práv sa stali bázou ďalšieho výstupu: Analýza tzv. „bielych miest“ Olympiády ľudských práv

Výstupy z uvedených výskumných aktivít navzájom „komunikujú“ a spoluvytvárajú obraz pripravenosti škôl, učiteliek a učiteľov na odovzdávania kompetencií pre demokratickú kultúru na školách kľúčovej recipientskej zložke, ktorou sú mladí študujúci ľudia.

Priebežne, s hore uvedenými informačnými a výskumnými aktivitami, sme pripravovali špeciálny dotazníkový prieskum, „šitý“ na stredné školy, ich vedenia rs. pedagogické zložky: Kompetencie pre demokratickú kultúru na stredných školách v Slovenskej republike: Analýza dotazníkového prieskumu, identifikácia „bielych miest“ a návrh opatrení. Nádej, že školy pristúpia k jeho vyplneniu zodpovedne, sa naplnila. Dotazníkový prieskum sa uskutočnil v mesiacoch apríl – august 2019, reagovalo naň 270 stredných škôl rôznych typov z celkového súboru 677 škôl v SR.

Analýza dát, získaných z dotazníkového prieskumu, je ďalším príspevkom k posúdeniu stavu pripravenosti stredných škôl na Slovensku v oblasti kompetencií pre demokratickú kultúru. V jednotlivých častiach analýzy sa podrobne venujeme prieskumu a v ostatnej formulujeme vybrané závery odporúčania pre ďalšie prípadné prehĺbenie prieskumu ale najmä pre školské autority, širšiu školskú obec, odborné kruhy, partnerov ako aj občiansku verejnosť v záujme zásadného pokroku pri reštarte vzdelávacieho systému, zdokonaľovaní kvality stredných škôl v SR vôbec i v sledovanej oblasti kompetencií pre demokratickú kultúru.

Pre stredné školy, učiteľskú i žiacku obec, je určená obšírna online publikácia pod názvom Kompetencie pre demokratickú kultúru: Príručka pre stredné školy, ktorá prináša teoretickú i praktickú časť pre dosahovanie kompetenčného pokroku v procese výučby a ktorá
je materiálom otvoreným pre ďalšie diskusie, overovanie a revíziu.

Veríme, že spolu s Vami dosiahneme viac, a preto Vás pozývame na pravidelnú návštevu dvoch zdrojových, osobitných, ale súvisiacich boxov: ľudskoprávneho boxu a euroboxu! Prečo tieto boxy súvisia? Sme predsa súčasťou demokratického európskeho sveta, v ktorom sú demokracia a európsky úniový priestor spojené ideami, hodnotami, princípmi, kultúrami. Oddelenosť boxov súvisí len s väčším alebo menším dôrazom na rôzne zdroje, aktivity, inšpirácie…