AKO TREBA KONAŤ

K tomu, aby sme sa stali demokratmi, nestačí mať len teoretické vedomosti. Demokratické zručnosti nadobúdame predovšetkým aktívnou činnosťou, tým, že sa snažíme aplikovať naučené pravidlá v praxi.

Základným prostredím, v ktorom si dieťa a mladý človek môže zdokonaľovať demokratické zručnosti a pestovať demokratické hodnoty, je rodina a škola. V tomto prostredí by sa mal naučiť dodržiavať a spoluvytvárať pravidlá, naučiť sa tolerancii, úcte k druhým, naučiť sa komunikovať, argumentovať a spolupracovať. V školskom prostredí sa demokratické zručnosti a postoje rozvíjať napríklad pri chode triednej samosprávy alebo školskej rady, ale aj v samotnom vyučovacom procese.

Osvojené zručnosti potom žiak či študent môže „precvičovať“ v rámci vlastných neformálnych kolektívoch, alebo neskôr v postupnom zapájaní sa do verejného života svojej širšej komunity či obce. Pri kultivácii demokratických postojov sú veľmi dôležité vzory – mladí ľudia sa intuitívne alebo aj cielene správajú podľa vzorov. Vzorom pre kultiváciu demokratických postojov a hodnôt sú predovšetkým rodičia, učitelia a učiteľky, ale aj politici a političky a iné verejne známe osoby.

Pokiaľ mladý človek nenájde vo svojom bezprostrednom okolí dostatok pozitívnych vzorov, ľahko sa obráti ku vzorom negatívnym, stane sa členom organizovaných alebo poloorganizovaných skupín, ktorých myšlienkový svet a činnosť nemusia byť v súlade s demokratickou kultúrou a demokratickým spôsobom života. Týmto vplyvom môžu byť osobitne vystavení mladí ľudia v citlivom období dospievania, ak sú nespokojní so svojím životom, nemajú oporu v blízkych ľuďoch, zápasia s pocitom neistoty.