Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie

Následne, v roku 2008, Európska únia prijala Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2008/C 111/01/ES o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. Cieľom rámca bolo vytvoriť nástroj na vzájomné porovnávanie kvalifikačných rámcov členských štátov Európskej únie a tým vytvoriť priestor pre vzájomné uznávanie výsledkov vzdelávania v nich a umožnenie pracovnej mobility v rámci EÚ.

Uvedený rámec však pristúpil k definícii pojmu kompetencia mierne odlišne ako tomu bolo v Rámci kompetencií pre celoživotné vzdelávanie z roku 2006. V rámci z roku 2006 je kompetencia strešným konceptom zahŕňajúcim vedomosti, zručnosti a postoje, v Kvalifikačnom rámci je kompetencia jedným z prvkov „kvalifikácie“. Podľa kvalifikačného rámca:

  • vedomosť je výsledok osvojenia si informácií prostredníctvom učenia. Vedomosti sú súborom faktov, zásad, teórií a postupov, ktoré sa vzťahujú na oblasť práce a štúdia, pričom vedomosti môžu byť teoretické a/alebo faktické; 
  • zručnosť je spôsobilosť uplatňovať vedomosti a využívať know-how na splnenie úloh a riešenie problémov, pričom zručnosti môžu byť kognitívne (vrátane využívania logického, intuitívneho a kreatívneho myslenia) alebo praktické (vyžadujúce manuálnu zručnosť a používanie metód, materiálov, prostriedkov a nástrojov); 
  • kompetencia je preukázaná spôsobilosť samostatne a zodpovedne použiť vedomosti, zručnosti a osobné, sociálne a/alebo metodologické schopnosti v pracovných alebo študijných situáciách a v odbornom a osobnom rozvoji.

Európsky kvalifikačný rámec uvádza 8 kvalifikačných úrovní. Z pohľadu „kompetencií“ najnižšiu úroveň predstavuje „pracovať alebo študovať pod priamym dohľadom podľa usporiadaného obsahu“ a najvyššiu úroveň predstavuje „prejaviť silnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú integritu a trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy na najvyššej úrovni kontextu práce alebo štúdia vrátane výskumu“.
späť