Globálne kompetencie

Od roku 2012 sa pri PISA testovaní k hlavným sledovaným oblastiam pridala finančná gramotnosť a ešte jedna ďalšia voliteľná oblasť. Tou môže byť schopnosť riešiť problémy, schopnosť tímového riešenia problémov a ovládanie globálnej kompetencie, čiže spôsobilosti skúmať a hodnotiť spoločenské javy a životné situácie v širokých súvislostiach, aj na pozadí globálnych trendov. 

Globálne kompetencie sa v rámci PISA definujú ako „schopnosť zhodnotiť lokálne, globálne a medzikultúrne otázky, a takto porozumieť postojom iných ľudí, ich pohľadu na svet okolo nás a vyhodnotiť ich, s cieľom zapájať sa do otvorených, primeraných a efektívnych interakcií s ľuďmi z iných kultúr a konať pre blaho všetkých a trvaloudržateľný rozvoj“.

Prvý krát sa PISA zamerala na skúmanie globálnych kompetencií v roku 2018. Žiaci a žiačky mali riešiť napríklad otázky týkajúce sa klimatických zmien, postavenia utečencov, jazykovej politiky štátov voči menšinám, férového obchodovania, či kultúrnych stereotypov a predsudkov. 

Komplexné hodnotenie globálnych kompetencií (kognitívny test + dotazníkový prieskum zameraný na hodnoty a postoje) si však vybralo ako voliteľnú oblasť len 11 štátov, pričom 27 štátov sa zapojilo do kognitívneho testovania. Výsledky preto nie sú úplne porovnateľné s ostatnými sledovanými oblasťami. Žiaci a žiačky zo Slovenska sa v tejto časti PISA programu umiestnili mierne nad priemerom zúčastnených 27 krajín. Ak však berieme do úvahy len tie zúčastnené krajiny, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie, či OECD, tak sa Slovensko umiestnilo ako predposledné, pred Maltou. Situácia teda ani v tejto oblasti nie je povzbudivá.

späť