Kľúčové kompetencie pre 21. storočie – 4C

Na rozdiel od prístupu EU sa v odbornej literatúre ako aj pedagogickej praxi viacerých krajín uplatňuje prierezový pohľad na kľúčové kompetencie, ktorý viacej zodpovedá aj definícii uvedenej na našej stránke.

Medzinárodná sieť vzdelávacích organizácií Partnership for the 21st Century (Partnerstvo pre 21. storočie) napríklad definuje 4 kľúčové kompetencie pre učenie, označovaných ako 4C (podľa prvého písmena príslušných slov, v slovenčine 4K):

  • Critical thinking (kritické myslenie, čiže schopnosť kriticky, racionálne analyzovať a vyhodnocovať poznatky a informácie a dávať ich do súvislostí).
  • Creativity (kreativita, čiže schopnosť tvorivo, inovatívne pristupovať k identifikácii a riešeniu problémov).
  • Collaboration (kolaborácia, čiže schopnosť tímovej spolupráce pri riešení problémov).
  • Communication (komunikácia, čiže schopnosť vyjadrovania myšlienok a ich výmeny s inými ľuďmi v rôznych sociálnych a kultúrnych kontextoch).

Popri týchto štyroch kľúčových kompetenciách pre učenie sa uvádzajú tri kľúčové zručnosti pre funkčnú gramotnosť

  • informačná (čitateľská) gramotnosť 
  • mediálna gramotnosť
  • technická gramotnosť (vrátane digitálnych zručností).

späť