Kompetencie pre celoživotné vzdelávanie

V roku 2006 prijala Európska únia (Odporúčaním Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2006/962/ES) Rámec kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Na účely uvedeného odporúčania sa kompetencie vymedzujú ako kombinácia vedomostí, zručností a postojov, pričom:

 • vedomosti sa skladajú z faktov a číselných údajov, konceptov, myšlienok a teórií, ktoré sú už etablované a prispievajú k porozumeniu určitej oblasti alebo témy;
 • zručnosti sa vymedzujú ako schopnosť a spôsobilosť vykonávať procesy a využívať existujúce vedomosti na dosahovanie výsledkov;
 • postoje opisujú charakter a názory, o ktoré sa opiera konanie či reakcie na myšlienky, osoby alebo situácie.

Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo.

V uvedenom rámci vymedzila EÚ nasledovných osem kľúčových kompetencií: 

 • komunikácia v materinskom jazyku, 
 • komunikácia v cudzích jazykoch 
 • matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky
 • digitálna kompetencia
 • schopnosť naučiť sa učiť 
 • spoločenské a občianske kompetencie
 • iniciatívnosť a podnikavosť 
 • kultúrne povedomie a vyjadrovanie.

Ako vidno, v kompetenčnom rámci pre celoživotné vzdelávanie prijatom Európskou úniou v roku 2006 sa prelínajú dva princípy: tematicko-vecný (napr. jazykové, matematické, prírodovedné a inžinierske spôsobilosti) s dôrazom na kognitívne spôsobilostiprierezový, metodologický (napr. schopnosť sa učiť, digitálne zručnosti, iniciatívnosť a podnikavosť) s dôrazom na aplikačné zručnosti.

späť