Kompetencie pre demokratickú kultúru

Rámec kompetencií pre demokratickú kultúru je koncept vyvinutý v rámci Rady Európy v rokoch 2016-2018. Nadväzuje na aktivity Rady Európy v oblasti vzdelávania k demokracii a ľudským právam, ktoré vyvrcholili v roku 2000 prijatím Charty Rady Európy pre vzdelávanie k demokracii a ľudským právam.
Vymedzenie pojmu kompetencií pre demokratickú kultúru a rozpracovanie jej modelu je pokračovaním uvedenej línie v práci Rady Európy.
Rámec kompetencií pre demokratickú kultúru definuje “kompetenciu” ako schopnosť mobilizovať a aktívne uplatniť príslušné hodnoty, postoje, zručnosti, vedomosti a/alebo kritické porozumenie s cieľom správne a účinne reagovať na požiadavky, výzvy a možnosti tvoriace kontext danej pracovnej alebo životnej situácie.
Kompetencie pre demokratickú kultúru sa tu definujú ako vedomosti, zručnosti a hodnoty podporujúce schopnosť ľudí stať sa zodpovednými občanmi v moderných, kultúrne rôznorodých, demokratických spoločnostiach.
Rámec kompetencií pre demokratickú kultúru tvorí na jednej strane kompetenčný model – súbor 20 špecifických kompetencií usporiadaných do štyroch oblastí:

 • hodnoty
 • zručnosti
 • postoje
 • vedomosti a kritické porozumenie

Hodnoty

 • uznanie dôležitosti ľudskej dôstojnosti a ľudských práv
 • uznanie dôležitosti kultúrnej rozmanitosti
 • uznanie dôležitosti demokracie, spravodlivosti, férovosti, rovnosti a právneho štátu

Postoje

 • otvorenosť ku kultúrnej inakosti, odlišným presvedčeniam, názorom na svet a praktikám 
 • rešpekt
 • občianske povedomie
 • zodpovednosť
 • sebaúčinnosť, účinná sebaregulácia (self-efficacy)
 • tolerovanie nejednoznačnosti

Zručnosti

 • schopnosť samostatne sa učiť
 • schopnosť analyticky a kriticky myslieť
 • schopnosť počúvať a pozorovať
 • empatia
 • pružnosť a prispôsobivosť
 • jazykové, komunikačné a viacjazyčné schopnosti
 • schopnosť spolupracovať
 • schopnosť riešiť konflikty

Vedomosti a kritické porozumenie

 • poznanie a kritické chápanie seba samej/seba samého
 • poznanie a kritické chápanie jazyka a komunikácie
 • poznanie a kritické chápanie sveta: politiky, práva, ľudských práv, kultúry, kultúr, náboženstiev, histórie, médií, ekonomík, životného prostredia, udržateľnosti

Pre každú špecifickú kompetenciu určuje Referenčný rámec tri úrovne konkrétnych (výkonných) štandardov – základnú, stredne pokročilú a pokročilú.

Kompetencie poznanie a kritické chápanie sveta: politiky, práva, ľudských práv, kultúry, kultúr, náboženstiev, histórie, médií, ekonomík, životného prostredia, udržateľnosti je súčasťou klastra vedomosti a kritické porozumenie, na ktorý sa obsah našej stránky chce primárne zamerať. Pre túto kompetenciu rámec poskytuje štandardy uvedené v priloženej tabuľke. Viac k štandardom prislúchajúcim k jednotlivým kompetenciám sa môžete dozvedieť v Príručke kompetencií pre demokratickú kultúru a v preklade referenčného rámca vydanej Štátnym pedagogickým ústavom.

Kompetencia: poznanie a kritické chápanie sveta: politiky, práva, ľudských práv, kultúry, kultúr, náboženstiev, histórie, médií, ekonomík, životného prostredia, udržateľnosti

Úroveň štandardu

 • Dokáže vysvetliť zmysel politických koncepcií, vrátane demokracie, slobody, práv a zodpovedností.
 • Dokáže vysvetliť, prečo má každý zodpovednosť za uplatňovanie ľudských práv druhých.
 • Dokáže popísať základné kultúrne zvyklosti (napr. stravovanie, pozdravy, spôsoby oslovenia druhých, slušnosť) v inej kultúre.
 • Dokáže kriticky uvažovať o tom, že jeho/jej vlastný pohľad na svet je len jedným z mnohých pohľadov.
 • Dokáže zhodnotiť vplyv spoločnosti na svet prírody, napríklad z hľadiska rastu a vývoja populácie, spotreby prírodných zdrojov.
 • Dokáže kriticky uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia.

základná

 • Dokáže kriticky uvažovať o vzťahu medzi ľudskými právami, demokraciou, mierom a bezpečnosťou v globalizovanom svete.
 • Dokáže kriticky uvažovať o príčinách porušovania ľudských práv, vrátane roly, ktorú zohrávajú stereotypy a predsudky v procesoch smerujúcich k porušovaniu ľudských práv.
 • Dokáže vysvetliť nebezpečenstvo zovšeobecňovania správania sa jednotlivca na celú kultúru.
 • Dokáže kriticky uvažovať o náboženských symboloch, náboženských rituáloch a používaní náboženského jazyka.
 • Dokáže popísať vplyvy, ktoré má propaganda na súčasný svet.
 • Dokáže vysvetliť, prečo ľudia majú byť ostražití a prečo sa majú chrániť pred propagandou.

stredne pokročilá

 • Dokáže popísať rôzne spôsoby, akými občania môžu ovplyvňovať politiku.
 • Dokáže kriticky uvažovať o vyvíjajúcom sa univerzálnom charaktere rámca ľudských práv a prebiehajúcom vývoji v oblasti ľudských práv v rôznych regiónoch sveta.
 • Dokáže vysvetliť, prečo neexistujú kultúrne skupiny, ktoré majú pevne vrodené charakteristiky.
 • Dokáže vysvetliť, prečo sa všetky náboženské skupiny neustále vyvíjajú a menia.
 • Dokáže kriticky uvažovať o tom, ako sa dejiny často prezentujú a vyučujú z etnocentrického pohľadu.
 • Dokáže vysvetliť, ako funguje ekonomika krajiny a ako ekonomické a finančné procesy ovplyvňujú fungovanie spoločnosti.

pokročilá

späť