Funkčná gramotnosť

Vo svete plnom interakcií a zložitých súvislostí a vzťahov spôsobilosti tvoriace bazálnu gramotnosť nemôžu fungovať izolovane a staticky, ale len dynamicky a kontextuálne, čiže vo vzťahu k rôznym životným situáciám a ich súvislostiam. Vo zvýšenej miere to platí vo svete
globalizovanom, ktorý sa a rýchlo mení v dôsledku rapídneho rozvoja informačných a komunikačných technológií. Čítanie a písanie sa napríklad transformuje z jednoduchej zručnosti na skutočnú kompetenciu len vtedy, ak je organickou súčasťou komunikácie
s porozumením. Pri nej sa aktívne čítanie, počúvanie, sledovanie a pozorovanie dopĺňa vnútorne logickým, vecným a zrozumiteľným vyjadrovaním (ústnym, písomným, grafickým či mediálnym prejavom), ktoré má reálny potenciál pretaviť sa do cieľavedomého,
zmysluplného a prakticky užitočného konania. Takýmto spôsobom umocnené základné vzdelávacie spôsobilosti nazývame funkčnou gramotnosťou. Význam funkčnej gramotnosti sa vo zvýšenej miere ukazuje v čase pandémie koronakrízy, keď sa značná časť pracovnej
a školskej komunikácie presúva do online priestoru.

späť