Čo sú to kompetencie?
V odbornej literatúre, ako aj v dokumentoch medzinárodných organizácií môžeme nájsť mnoho definícií pojmu a konceptu „kompetencií“.
Pre potreby tejto stránky budeme pracovať s nasledujúcou východiskovou definíciou, ktorú neskôr rozvinieme:
„Kompetencie sú spôsobilosti a schopnosti človeka umožňujúce tvorivo, efektívne a úspešne riešiť životné a pracovné situácie (úlohy, problémy) a dosahovať vytýčené ciele spôsobom, ktorý ho vnútorne napĺňa a uspokojuje, s uvedomením si spoločenskej zodpovednosťou za svoje konanie. Kompetencie sú kombináciou teoretických vedomostí, špeciálnych praktických zručností, psychicko-emocionálnych a behaviorálnych postojov a zvnútornených kultúrnych hodnôt.“
Pojem kompetencia (po anglicky competence) sa v uvedenom alebo obdobnom význame v spoločenských vedách začal používať  sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Pôvodný, stále používaný význam slova kompetencia je právomoc a viaže sa na vymedzenie
okruhu pôsobnosti nejakého verejného orgánu. V anglickom jazyku sa na označovanie tohto pôvodného významu slova kompetencia niekedy používa slovo competency (na rozdiel od competence).
V školskom zákone platnom na Slovensku sa pod kompetenciou rozumie „preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti na predvedenie a vykonávanie funkcií podľa daných štandardov v práci, pri štúdiu, v osobnom a
odbornom rozvoji jedinca a pri jeho aktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a mimopracovnom živote a pre jeho ďalšie vzdelávanie“.
Od pojmu kompetencia odlišujeme pojem kvalifikácia. Kvalifikácia je schopnosť, spôsobilosť vykonávať nejakú konkrétnu pracovnú činnosť na určitej stanovenej úrovni, či spôsobilosť pracovať v určitom konkrétnom odbore, ktorú nadobúdame absolvovaním jednotlivých stupňov formálneho alebo neformálneho vzdelávania. Kvalifikácia musí byť formálne zhodnotená a overená príslušným orgánom, ktorý určí, či dosiahnutá spôsobilosť zodpovedá stanoveným štandardom.
späť