Základné kompetencie a zručnosti pre 21. storočie

Základné kompetencie a zručnosti pre 21. storočie sú doplnené kompetenciami pre život. Označujú sa FLIPS:

  • Flexibility (flexibilita) – schopnosť meniť plány y metódy práce podľa meniacich sa podmienok,
  • Leadership (vodcovstvo) – schopnosť motivovať ľudí v tíme, kolektíve,
  • Initiativeness (iniciatívnosť) – schopnosť prichádzať s vlastnými nápadmi a presadzovať ich,
  • Productivity (produktivita) – schopnosť podávať optimálne výkony v prostredí plnom rušivých vplyvov 
  • Social skills (sociálna kompetencia) – schopnosť nadväzovať kontakty a organizovať stretnutia s inými ľuďmi k vzájomnému prospechu. 

Uvedené prierezové kompetencie pôsobia v predmetovom prostredí základného kurikula, rozšíreného  o tzv. témy 21. storočia. Nimi sú napríklad:

  • Globálne povedomie – chápanie globálnych trendov, javov a schopnosť do nich zasadiť lokálne situácie a javy
  • Občianska kompetencia – ľudskoprávna, interkultúrna a demokratická uvedomelosť a jej aplikácia v praktickom živote
  • Environmentálna gramotnosť 
  • Zdravotná gramotnosť.

späť