SPOLUPRACUJÚCE INŠTITÚCIE

V záujme naplnenia cieľov projektu boli uzavreté neformálne partnerstvá so spolupracujúcimi inštitúciami – Sociologickým ústavom SAV, Katedrou politológie Filozofickej fakulty UK.

Aktivity projektu boli organizované vo všetkých regiónoch Slovenska, boli doňho zapojené všetky typy a druhy stredných škôl – gymnáziá – štátne, súkromné, cirkevné i stredné odborné školy. Projektu sa zúčastnila žiacka aj pedagogická obec participujúcich škôl, preto sme kontaktovali a informovali všetky samosprávne kraje a s Trnavským samosprávnym krajom bolo podpísané aj memorandum o spolupráci.