DEMOKRACIA V ŠKOLE

Deti a mladí ľudia strávia významnú časť svojho života v škole, v školskom prostredí. Škola je pre nich teda zároveň aj školou demokracie. V škole by mali nadobudnúť vedomosti, zručnosti aj postoje dôležité pre rozvoj demokratického povedomia, demokratickej kultúry a demokratického konania.

Škola by mala byť preto prostredím pre:

  • rozširovanie vedomostí žiakov a žiačok o základných princípoch demokracie, právneho štátu a ľudských práv v kontexte historického, politického a spoločenského vývoja
  • posilnenie schopnosti kritického porozumenia a hodnotenia získaných vedomostí a poznatkov v tejto oblasti, schopnosti vnímania s porozumením a s chápaním širších kontextov, schopnosti vnútorne logického, vecného a zrozumiteľného vyjadrovania sa
  • rozvíjanie zručností pre demokratickú občiansku participáciu, najmä formou angažovania sa v triednych a školských samosprávnych orgánoch, participáciou na tvorbe základných školských dokumentov, participáciou na organizovaní mimoškolských aktivít, oboznamovaním sa s fungovaním demokratických participatívnych mechanizmov na úrovni obce, mesta, či mestskej časti rozvíjanie hodnôt a postojov podporujúcich upevnenie demokratickej kultúry v spoločnosti a jej sociálnu a kultúrnu súdržnosť: stimulujúca súťaživosť (nie boj,
    vylučovanie a diskriminácia), samostatnosť, kreativita na jednej strane, sebadôvera, sebaregulácia (vnútorné presvedčenie o schopnotiach efektívne a úspešne plniťstanovené ciele) a empatia, tolerancia, rešpekt k druhému, akceptácia odlišnosti, schopnosť tímovej spolupráce, flexibilita na strane druhej

Pre rozvoj všetkých týchto stránok demokratickej kultúry na škole je dôležité otvorené, priateľské prostredie, v ktorom prevažuje duch komunikácie a tímovej spolupráce a vedomie spoločnej zodpovednosti za dodržiavanie demokratických dohodnutých pravidiel, v ktorom sa presadzuje prirodzená autorita pedagóga a zároveň rešpekt k osobnosti žiaka a žiačky.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť prezentáciu

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť prezentáciu