AKTIVITY A VÝSTUPY

Všetky aktivity a výstupy projektu AmbEDK tvoria matricu, v ktorej sa rôznymi formami napĺňa projektový zmysel a zámer, prispieť k lepšej pripravenosti stredných škôl (mladých ľudí aj vyučujúcich) ku kultúre demokracie v špecifických podmienkach Slovenskej republiky.
V tomto duchu sa v projekte rozvíjali dve základné línie aktivít – informačné aktivity v prospech priebežného posilňovania spôsobilostí stredných škôl, ich študujúcej aj pedagogickej komunity (vedecké čajovne) a zároveň aktivity výskumné.