EUROVOĽBY

Občianstvo Európskej únie je občianstvo spoločné pre všetkých Európanov a Európanky, ktoré dopĺňa, ale nenahrádza štátne občianstvo. Stelesňuje spoločné práva a hodnoty, ako aj bohatú rozmanitosť Únie rôznych kultúr, národností a jazykov.
V Lisabonskej zmluve a Charte základných práv EÚ sa skonsolidovali práva, príležitosti a záruky, ktoré sa spájajú s občianstvom EÚ. Patrí medzi ne sloboda cestovať, pracovať a študovať v iných krajinách EÚ, právo na ochranu pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti a tiež právo zúčastňovať sa na európskom politickom živote.

Aktom politickej angažovanosti je aj účasť občanov na voľbách. Byť na voľbu zodpovedne pripravený predpokladá vedieť niečo o ich význame v živote demokratickej spoločnosti všeobecne. Tiež vedieť čo vlastne moderná demokracie je, aké sú jej základné znaky a v čom sa odlišujú demokratické a slobodné voľby od volieb, aké sa v Československu diali pred rokom 1990.

Simulované voľby do Európskeho parlamentu
Jednou z možností, ako sa na voľby aktívne pripraviť, je účasť na simulovaných voľbách. Ak chceme simulovať voľby do Európskeho parlamentu (EP), potrebujeme mať základné informácie o samotnej Európskej únii a EP, ktorý je jedným z hlavných orgánov EÚ. Znalosť
vnútornej organizačnej štruktúry EP, spôsobu práce poslancov a poslankýň, ako aj spolupráca s ďalšími inštitúciami EÚ, sú takisto dôležité.

Prioritou simulovaných volieb nie je zistiť politické preferencie študentov a študentiek. Dôležitejšie je uvedomenie si vlastnej osobnej dôležitosti pri formovaní obrazu našej aj európskej spoločnosti. Veď voľby sú v demokratickom svete tým základným krokom, od ktorého sa odvíjajú ďalšie možnosti, scenáre vo vývoji Únie, krajiny, regiónu či obce.

Simuláciu EP volieb, ktorú navrhujeme, je možné zorganizovať nezávisle od volebného roka. Študenti totiž volia niektorú z politických skupín/frakcií, ktoré v EP existujú a nie politické strany a kandidátov na národnej úrovni. Príprava na takéto eurovoľby vyžaduje poznať
charakteristiku celoeurópskych strán, tzv. politických skupín (frakcií), v rámci ktorých pôsobia politické strany členských štátov.

Európska populácia žije najlepšie časy v doterajšej histórii. Napriek tomu rôzne populistické, extrémistické a nacionalistické hnutia silne útočia na základné princípy demokracie, právneho štátu a ľudskoprávnej filozofie. Budúcnosť Európy je v rukách mladých ľudí. Tí doteraz nechodili voliť, alebo len v menšom počte. Je najvyšší čas tento (zlo)zvyk prekonať. Nikto iný nemôže Európu a jej hodnoty zachrániť.