VIAC O ĽUDSKÝCH PRÁVACH

Na stránke nájdete vzdelávacie materiály, testy, témy úvah a ich najlepšie príklady, aktuálne kontakty vo vašom kraji, spätnú väzbu pedagogických a žiackych účastníkov a účastníčok, Kroniky OĽP.

Ak hľadáte know how pre odštartovanie OĽP na vašej strednej škole, toto je dokument pre vás!

Ak čerpáte námety pre výučbu z inšpiratívnych kníh, ponúkame ponor do modernej histórie, filozofie, teórie a praxe demokracie s Tymothy Snyderom.

Prehľad uvádza vybrané užitočné zdroje Rady Európy, ktoré ponúkajú učiteľom konkrétne vyučovacie modely a materiály k výchove a vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu za účelom ich využitia v edukačnom procese žiakov v primárnom, nižšom strednom a vyššom strednom vzdelávaní.

Metodická príručka vzdelávacieho programu Školy za demokraciu autorky Tiny Gažovičovej je pokračovaním Metodickej príručky Kritické myslenie 1. Autorka uvádza nové cvičenia, ktoré sa v jej práci lektorky osvedčili a ktoré môžu slúžiť ako návod alebo inšpirácia pre pedagógov.

Metodický list Kritickým myslením proti predsudkom v spoločnosti autorky Gabriely Platkovej Olejárovej bol vytvorený ako inšpirácia pre učiteľov etickej výchovy.

Publikácia autorky K. Vranaiovej prezentuje možnosti rozvíjania občianskej kompetencie v konkrétnej edukačnej praxi – u pedagogických zamestnancov a následne prostredníctvom pedagogických zamestnancov aj u žiakov základných a stredných škôl. Sú v ňom deklarované konkrétne metódy a formy práce týkajúce sa schopnosti účinne komunikovať na tému demokratického občianstva. Zároveň ponúka možnosti aplikácie inovačných metód v oblasti výchovy k demokratickému občianstvu.

Obsahuje vysvetlenie pojmu demokracia a jej princípov. Vysvetľuje rozdiely medzi demokratickým a nedemokratickým politickým režimom. Žiaci sa okrem iného zorientujú v spoločenských, politických a právnych faktoch, tvoriacich rámec každodenného života.

Vysvetľuje žiakom rôzne spôsoby vzniku a zániku manželstva. Pomocou hrania rol žiaci sami prídu na to, aké prekážky bránia uzatvoreniu manželstva na Slovensku.

Žiaci získajú základné informácie o politických právach a potom budú na konkrétnych prípadoch hodnotiť jednotlivé politické práva. Žiaci by mali porozumieť tomu, aké dôležité sú politické práva pre fungovanie demokratickej spoločnosť.

Publikácia združenia Občan a demokracia (autorka Janka Debrecéniová) ponúka základný prehľad o témach týkajúcich sa rovnosti a diskriminácie. Je určená širokej verejnosti a ľudom, ktorí sú alebo by mohli byť znevýhodňovaní.

Príručka Rady Európy pre učiteľov obsahuje súbor cvičení a modelov zameraných na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu vo formálnom i neformálnom vzdelávaní. Učebné modely uvádzajú príklady a príležitosti na pochopenie všeobecných zásad demokracie a ľudských práv. Príručka ponúka používateľom možnosť vybrať si a vyskúšať rôzne prístupy k výchove a vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu.

Príručka obsahuje deväť výučbových jednotiek s približne štyrmi lekciami a zameriava sa na kľúčové koncepty v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, pričom je určená pre nižšie stredné vzdelávanie. Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu je aktívny občan, ktorý je ochotný a schopný participovať na demokratickom spoločenstve. Školská komunita je koncipovaná ako sféra autentických skúseností, kde sa mladí ľudia môžu učiť, ako sa podieľať na demokratickom rozhodovaní a môžu prevziať zodpovednosť v ranom veku.

Národná správa z medzinárodného výskumu občianskeho vzdelávania ICCS 2009 (NÚCEM) podáva správu o vedomostiach žiakov v oblasti občianskej výchovy a o ich porozumení úlohám testu a tiež o vzťahu žiakov k občianskej výchove a občianstvu. Taktiež poskytuje informácie o vyučovacích postupoch v triede, o riadení školy, o školskej klíme a iných faktoroch, ktoré majú vzťah k vedomostiam a postojom žiakov v oblasti občianskej výchovy a občianstva.

60 aktivít pre učenie a hodnotenie prierezových postojov, zručností a znalostí je príručka pre odborníkov vo formálnom a neformálnom vzdelávacom prostredí, vyvinutá v rámci programu Rady Európy Pestalozzi. Príručka sa zameriava na kompetencie pre demokraciu vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Príručka je zameraná na výučbu kontroverzných tém a vysporiadanie sa s citlivými témami vo výchovno-vzdelávacom procese, nakoľko naučiť sa, ako sa zapojiť do dialógu s ľuďmi, ktorých hodnoty sú odlišné od vlastných a rešpektovať ich, je kľúčové pre demokratický proces a nevyhnutné na ochranu a posilnenie demokracie a podporu kultúry ľudských práv.

Publikácia vhodná pre odborníkov pracujúcich s deťmi, no i dospelými v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania k ľudským právam a v boji proti nenávistným prejavom. Príručku je vhodné použiť v rámci cyklického vzdelávania, kedy pred samotnou aktivitou pedagóg navádza problematiku ľudských práv, zameranú na niektorý z jej aspektov, prípadne negatívnych prejavov porušovania ľudských práv. Následne sa odporúča použiť aktivity a pracovné listy z publikácie.

Aktivity (Zostavovateľka: Mgr. Zuzana Lichá. Editorka: PhDr. Denisa Ďuranová) sú určené pre učiteľov základných a stredných škôl s cieľom inšpirovať učiteľov pri implementovaní Referenčného rámca pre demokratickú kultúru v prostredí školy. Dôraz sa kladie najmä na rozvoj schopnosti kriticky myslieť, efektívne komunikovať, spolupracovať, vážiť si každého človeka a uvedomiť si pojem demokracie čo v najširšom význame. Prostredníctvom aktivít sa rozvíjajú jednotlivé kompetencie v štyroch oblastiach, ktoré vyplývajú z modelu kompetencie pre demokratickú kultúru a sú východiskovou schémou Referenčného rámca pre demokratickú kultúru.

Túto štúdiu Eurydice tvorí päť kapitol, pričom každá sa zaoberá iným aspektom výchovy k občianstvu v európskych školách. Konkrétne príklady národných politík a praktík sú uvedené menším písmom, aby sa odlišovali od hlavného textu. Tieto príklady sú praktickými ilustráciami všeobecných konštatovaní uvedených v porovnávacej štúdii alebo môžu byť doplnkom k diskusii poskytnutím konkrétnych národných detailov. Tieto príklady môžu byť tiež výnimkami zo všeobecného trendu v mnohých štátoch.

Ako môžu učitelia so svojimi študentmi využiť rôzne nástroje sociálnych médií na tvorbu demokratickejšieho vyučovania? V tejto 6-7 hodinovej jednotke sa budeme zaoberať otázkami demokracie a potenciálom sociálnych médií a ich dôležitosťou v každodennom živote a v osobnom a sociálnom rozvoji mládeže.

Publikácia obsahujúca projektové aktivity na praktizovanie demokracie v projektoch eTwinning. S cieľom zdôrazniť dôležitosť demokratickej účasti a uľahčiť prácu učiteľov ponúka eTwinning rôzne materiály a zdroje, ako toto vydanie knihy eTwinning.

Metodický návod PaedDr. Zuzany Mészárosovej z OA Levice.

Študenti Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej vytvorili krátky filmový dokument (22 min) približujúci osud sestier z rodiny Eberstark z Trstenej, ktoré pred holokaustom zachránil sir Nicholas Winton. Spolu s Alicou, Jozefínou a Elou bolo zachránených 669 židovských detí z Československa. Tento dokument je príkladom ako využiť filmové diela s témou rasového prenasledovania (v tomto prípade film Nickyho rodina) vo výchovno-vzdelávacom procese s dôrazom na regionálnu históriu.

Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove pripravilo v roku 2019 projektové vyučovanie pre svojich žiakov. Témy projektov navrhli vyučujúci s prihliadnutím na žiacke návrhy a v priloženom linku nájdete okrem harmonogramu ich príprav aj inšpiratívne návrhy z predmetov občianska náuka a dejepis.

40 strán pracovných listov k témam, ktoré sa dajú využiť na vyučovanie výchovy k demokracii a ľudským právam. V prílohách nájdu pedagógovia množstvo inšpiratívnych príkladov využiteľných pri vyučovaní.

Metodická príručka pre učiteľov základných škôl kolektívu autorov vydala Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici v roku  2016. Ich cieľom bolo vytvoriť príručku,  ktorá bude slúžiť učiteľom ako pomocný didaktický materiál a inšpirácia pri implementácii problematiky ľudských práv do výučby vybraných vyučovacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, geografia, dejepis, výtvarná výchova, informatika) prostredníctvom prosociálnej výchovy.

Metodická príručka pre učiteľov základných škôl vydala Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici v roku 2017 (autorky J. Kyseľová, K. Čižmárová). Koncept tohto didaktického materiálu je založený na alternatívnom prístupe k pedagogickému procesu s dôrazom na zvyšovanie motivácie a tvorivej aktivity učiteľov pri implementácii ľudskoprávnych tém vo vybraných vyučovacích predmetoch. Aplikačná časť publikácie sa rozsiahlym a konkretizujúcim spôsobom venuje vybraným témam problematiky ľudských práv (gender, práva detí a národnostných menšín), vyhľadávaniu a ponuke špecifických ľudskoprávnych tém, didaktických aktivít, vizuálnych ukážok a videí použiteľných pri sprístupňovaní ľudskoprávnej problematiky v obsahu uvedených vyučovacích predmetov.

Obsahom publikácie Emílie Lapčákovej je problematika ľudských práv a komunikácie, ich implementácia rôznymi metódami a formami práce do výchovno-vzdelávacieho procesu, do školských vzdelávacích programov, učebných osnov vyučovacích predmetov a tematických výchovnovzdelávacích plánov, predchádzanie prejavom intolerancie a ďalším prvkom segregácie, xenofóbie a rasizmu a diskriminácie v školách a školských zariadeniach.

V príručke Emílie Lapčákovej nájdete námety vyučovacích hodín občianskej náuky. Uvedené scenáre vyučovacích aktivít majú pomôcť učiteľovi pri výchove žiakov k tolerancii interaktívnou metódou práce, hrami a inými aktivitami.

Cieľom tejto príručka z r.2007 autoriek Ľ. Bagalovej a D. Gogolovej je ponúknuť výchovno-vzdelávaciu pomôcku, ktorý môže napomôcť pri výučbe problematiky zameranej na ľudské práva. Pre pedagógov ponúka množstvo aktivít využiteľných na prvom, druhom stupni základnej školy a na stredných školách.

Metodická príručka Viery Hoffmanovej okrem vlastných vkladov autorky obsahuje aj najúspešnejšie aktivity, získané počas výcvikov a pracovných dielní usporiadaných OZ Občan a demokracia, Nadáciou M. Šimečku, Centrom pre riešenie konfliktov. Sú v nej tiež prevzaté metódy a formy práce, a to najmä z veľmi úspešnej príručky Prvé kroky k vyučovaniu ľudských práv, NMŠ a Amnesty International, Bratislava, 1998, ktoré už nie je možné získať.

Publikácia M. Bielikovej z roku 2017 prináša najzaujímavejšie výsledky výskumu vzdelávania a dodržiavania ľudských práv v školskom prostredí, pričom vychádza z názorov učiteľov základných a stredných škôl.

Podklad Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania pre Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. 

Pracovné listy pre učiteľov a pracovníkov s mládežou obsahujú množstvo praktických a zážitkových aktivít.

Cieľom je hravou formou viesť deti a mladých ľudí k tolerancii, rešpektu voči iným ľuďom, vybaviť ich schopnosťami a zručnosťami, ako sú kritické myslenie, aktívna angažovanosť a spolupráca. Dôležitou súčasťou je zároveň ukázať dôležitým dospelým, že je možné vytvoriť priestor, kde deti a mladí ľudia môžu byť partneri, môžu sa vyjadrovať k veciam, ktoré sa ich týkajú a môžu byť zapojení do spoločného dialógu a to práve cez hru, zážitky, vlastné aktivity a projekty.

Príručka Kompasito ponúka pestrú paletu tvorivých spôsobov, ako sa mladí ľudia a mladí dospelí, ale aj tí, ktorí s nimi pracujú v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania, môžu naučiť riešiť problémy ľudských práv, kdekoľvek sa s nimi stretnú. Poskytujú inšpiráciu, nápady a povzbudenie na ceste k výchove mladých k ľudským a občianskym právam.

Viete, ako EÚ chráni a podporuje ľudské práva? Otestujte svoje vedomosti na webe Európskeho parlamentu.

Metodická príručka OZ Mladí Mladým, ktorá slúži pre učiteľov na online výučbu. KELONline je modelové zasadnutie OSN, pričom jeho dĺžka je výrazne kratšia ako u obvyklých simulácií a že funguje na jednej úrovni, zatiaľ čo obvykle existuje aj Plenárne zhromaždenie a až po ňom nasledujú výbory riešiace rôzne témy.

Práca autorky Jany Kababíkovej (Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu v Humennom) obsahuje 3 pracovné listy, založené na literárnych textoch, ku ktorým sa viažu úlohy na rozvoj občianskych postojov a tiež úlohy na precvičovanie vedomostí. Kniha bola ocenená kníhkupectvom  Artfórum v rámci súťaže „som neNORMAlne fér“.