PRÍRUČKA KOMPETENCIE PRE DEMOKRACIU

Kompetencie

V súvislosti s výzvami, ktoré pred človeka stavia moderná doba, sa už koncom minulého storočia začalo v odborných kruhoch hovoriť o „kompetenciách pre 21. storočie“. Čo potrebujeme vedieť, aké spôsobilosti a schopnosti máme nadobudnúť a ako máme konať, aby sme tieto výzvy zvládli? Čo potrebujeme vedieť a ako máme konať my, Európania a Európanky, aby sme v ústrety uvedeným výzvam a v podmienkach zrýchľujúcej sa globalizácie dokázali zachovať naše pozitívne hodnoty a rozvíjať demokratickú kultúru? Čo potrebujeme vedieť a ako máme konať, aby sme boli pripravené a pripravení na praktický život v demokratickej spoločnosti a v Európskej únii?

Čo sú to kompetencie?

V odbornej literatúre, ako aj v dokumentoch medzinárodných organizácií môžeme nájsť mnoho definícií pojmu a konceptu „kompetencií“. 

čítaj ďalej…

Kompetencie pre vzdelávanie

Bazálna gramotnosť

O kompetenciách často hovoríme v súvislosti so vzdelávaním. Už v antike sa považovali za základné vzdelávacie spôsobilosti „čítanie, písanie a počítanie“, predstavujúce tzv. „bazálnu gramotnosť“. V angličtine sa niekedy označujú ako 3 „R“s (Reading, wRiting, aRithmetic).

Funkčná gramotnosť 

Vo svete plnom interakcií a zložitých súvislostí a vzťahov spôsobilosti tvoriace bazálnu gramotnosť nemôžu fungovať izolovane a staticky, ale len dynamicky a kontextuálne, čiže vo vzťahu k rôznym životným situáciám a ich súvislostiam. 

čítaj ďalej…

Kompetencie v systéme OECD – PISA 

Začiatkom nášho tisícročia experti a expertky OECD vypracovali metódu testovania funkčnej gramotnosti. Metóda sa nazýva PISA, čo je skratka pre Programme for International Students Assessment (Program medzinárodného hodnotenia žiakov).

čítaj ďalej…

Globálne kompetencie

Od roku 2012 sa pri PISA testovaní k hlavným sledovaným oblastiam pridala finančná gramotnosť a ešte jedna ďalšia voliteľná oblasť. Tou môže byť schopnosť riešiť problémy, schopnosť tímového riešenia problémov a ovládanie globálnej kompetencie, čiže spôsobilosti skúmať a hodnotiť spoločenské javy a životné situácie v širokých súvislostiach, aj na pozadí globálnych trendov. 

čítaj ďalej…

Čo si o tom myslí Samantha?

Samantha Cristoforetti je v súčasnosti jediná aktívna európska astronautka. Vyjadrila svoj pohľad na dôležitosť čítania a písania, kritického myslenia, ako aj na dôležitosť humanitných disciplín pre osobnostný rozvoj a spoločenské uplatnenie človeka. 

čítaj ďalej…

Kompetencie pre celoživotné vzdelávanie

V roku 2006 prijala Európska únia Rámec kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Vymedzila 8 kľúčových kompetencií, ktoré sú kombináciou vedomostí, zručností a postojov.

čítaj ďalej…

Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie

Následne, v roku 2008, Európska únia prijala európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie s cieľom uľahčiť vzájomné porovnávanie kvalifikačných rámcov členských štátov, a tým vytvoriť priestor pre vzájomné uznávanie výsledkov vzdelávania.

čítaj ďalej…

Rámec kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie 2018

V roku 2018 EÚ Rámec kompetencií aktualizovala a upravila.

čítaj ďalej…

Kľúčové kompetencie pre 21. storočie – 4C

Na rozdiel od prístupu EU sa v odbornej literatúre ako aj pedagogickej praxi viacerých krajín uplatňuje prierezový pohľad na kľúčové kompetencie.

čítaj ďalej…

Základné kompetencie a zručnosti pre 21. storočie sú doplnené kompetenciami pre život.

Základné kompetencie a zručnosti pre 21. storočie sú doplnené kompetenciami pre život. Označujú sa FLIPS:

čítaj ďalej…

Kompetencie pre demokratickú kultúru

Rámec kompetencií pre demokratickú kultúru je koncept vyvinutý v rámci Rady Európy v rokoch 2016-2018. Nadväzuje na aktivity Rady Európy v oblasti vzdelávania k demokracii a ľudským právam, ktoré vyvrcholili v roku 2000 prijatím Charty Rady Európy pre vzdelávanie k demokracii a ľudským právam

čítaj ďalej…